รายงานผลการพัฒนาบทเรียนโปรแกรม วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดย...นายเพชร ดาวเรือง [ บทคัดย่อ ]
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เรื่อง ไฟฟ้าเคมี รายวิชา
ว 42222 เคมีเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดย...นายอนุพันธ์ ราศรี [ บทคัดย่อ ]
การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยโครงงาน เรื่อง การถนอมอาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชา ง 32101 (งานบ้าน) ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 /7 ปีการศึกษา 2550 โดย...นางอนุตร ปลั่งศิริ [ บทคัดย่อ ]
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา ง 41101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง
องค์ประกอบของระบบสารสนเทศโดยใช้ชุดการสอนด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านไผ่ โดย...นายสมประสงค์ มูลมณี [ บทคัดย่อ ]
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง วงจรไฟฟ้า โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้
(Inquiry Cycle หรือ 5Es) โดย...นางนพมาศ เสนาโยธี[ บทคัดย่อ ]
รายงานการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต โดยใช้
โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad(GSP)ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดย...นางชนกนาถ อาจยะศรี [ บทคัดย่อ ]
รายงานการพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องพหุนาม
และเศษส่วนของพหุนาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ โดย...
นางสาวยุพิน สันติดำรงพันธุ์ [ บทคัดย่อ ]
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ
โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้ รูปแบบ STAD และ TGT ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนครขอนแก่น ปีการศึกษา 2551 โดย...เนาวรัตน์ คำชนะชัย
[ บทคัดย่อ ]
การพัฒนาการสรุปความ โดยใช้ชุดพัฒนาทักษะการสรุปความจากการอ่าน บทร้อยกรอง
ชุดสืบสานตำนานประเพณีอีสาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนกัลยาณวัตร
จังหวัดขอนแก่น โดย...นางนิตยา จารุเมธีชน [ บทคัดย่อ ]
รายงานพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
รายวิชา ง 30231 สาระเพิ่มเติม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2550 ที่เรียนโดย
ใช้ชุดฝึกทักษะ เรื่อง การประดิษฐ์ดอกกล้วยไม้ช้างกระจากแป้งดินไทย โดย...
นางพิศมัย โรจนชีวะ [ บทคัดย่อ ]
การพัฒนาผลสัมฤทธ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 โรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2550
ที่มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนเรื่อง การประกอบอาหาร
จากพืชผักสมุนไพรพื้นบ้าน โดย...นางวาสนา สิงห์ศักดา [ บทคัดย่อ ]
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนน้ำพองศึกษา
ปีการศึกษา 2550 โดย... นายวีระเดช ซาตา ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา[ บทคัดย่อ ]
รายงานการพัฒนาทักษะพื้นฐานกีฬาวอลเล่ย์บอลเรื่องการเล่นลูกสองมือล่าง(Underhand)
และการเล่นลูกสองมือบน (Set-up) โดยการออกแบบการเรียนรู้ Backward Design รายวิชา
พ 32101 สุขศึกษาและพลศึกษา (วอลเล่ย์บอล) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนครขอนแก่น
โดย... นายชูเกียรติ วิเศษกุลพรหม [ บทคัดย่อ ]
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ย้อนรอยประวัติศาสตร์ไทย สมัยธนบุรี-
รัตนโกสินทร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2551 โดย...
นางอุบล เจริญศิริ [ บทคัดย่อ ]
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ในระบบ E-Saan
ClassNet วิชา ว 43201ฟิสิกส์ เรื่อง ไฟฟ้าสถิตระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2550 โดย...นายฉลอง รักษาภักดี [ บทคัดย่อ ]

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ E-Saan ClassNet วิชา ว 31103
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2552 โดย...
นายชัชวาลย์ สงวนศักดิ์ [ บทคัดย่อ ]