ที่ชื่อ - สกุลโรงเรียนมือถือวันเวลาลงทะเบียน
1ศักดา มุสิกวันโรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์)มือถือ083144221814 ตุลาคม 2553 เวลา12:22:52
2อภินันท์ นาเลาห์โรงเรียนบ้านม่วงมือถือ089-417273114 ตุลาคม 2553 เวลา15:04:53
3นงค์ลักษณ์ สอนศีลพงศ์โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์มือถือ081059554914 ตุลาคม 2553 เวลา16:49:35
4พิทักษ์ เอ็นดูโรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์มือถือ081471314114 ตุลาคม 2553 เวลา16:57:05
5เกษม สมภักดีโรงเรียนเทพศิรินทร์ขอนแก่นมือถือ081-871764014 ตุลาคม 2553 เวลา17:16:15
6ไมตรี โพธิ์นิลโรงเรียนเทพศิรินทร์ขอนแก่นมือถือ087-420000614 ตุลาคม 2553 เวลา17:19:26
7นายสุขุมพงศ์ พันธุ์ไพโรจน์โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยามือถือ04337907514 ตุลาคม 2553 เวลา19:49:11
8นายวีระกูล มูลพงษ์โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยามือถือ080013206814 ตุลาคม 2553 เวลา19:52:53
9สุเวทย์ บวรพาณิชย์โรงเรียนบ้านทุ่มมือถือ086860009414 ตุลาคม 2553 เวลา20:22:10
10นายสุจิตร กงสะเด็นโรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่นมือถือ089571565614 ตุลาคม 2553 เวลา22:12:55
11พิชัย ภูทองโรงเรียนบ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์มือถือ080748525215 ตุลาคม 2553 เวลา08:01:32
12ชุมพล เสนาวงษ์โรงเรียนบ้านสงเปือยฮ่องเดื่อมือถือ089710261415 ตุลาคม 2553 เวลา09:02:39
13นางสาวพิสมัย หาญปีย์โรงเรียนโคกงามวิทยาคารมือถือ087-223841515 ตุลาคม 2553 เวลา09:19:46
14นายปิยะลักษณ์ พันธ์น้อยโรงเรียนโคกงามวิทยาคารมือถือ081-320170015 ตุลาคม 2553 เวลา09:33:18
15ลือชัย ใจเดียวโรงเรียนบ้านโคกใหญ่ประชารัฐมือถือ081965848115 ตุลาคม 2553 เวลา10:02:45
16เกษม โสภาโรงเรียนบ้ามขามป้อมสำนักงานสลากกินแบ่งมือถือ086226121015 ตุลาคม 2553 เวลา10:14:54
17นายกิติพงศ์ ทองปลิวโรงเรียนบ้านหนองหินมือถือ081717170615 ตุลาคม 2553 เวลา10:24:57
18นางดาราวรรณ อานันทนสกุลโรงเรียนบ้านหนองหินมือถือ089456377215 ตุลาคม 2553 เวลา10:38:10
19กฤษฎาพันธ์ พงษ์บริบูรณ์โรงเรียนนครขอนแก่นมือถือ087-233144115 ตุลาคม 2553 เวลา13:17:00
20อำมาตย์ นิรันดร์กูลโรงเรียนนครขอนแก่นมือถือ081965559315 ตุลาคม 2553 เวลา14:37:50
21บัวเรียน อโรคยนันท์โรงเรียนสนามบินมือถือ083-353989815 ตุลาคม 2553 เวลา16:14:33
22เจตน์ มงคลสวัสดิ์โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคมมือถือ081954067115 ตุลาคม 2553 เวลา20:07:35
23จิรานุช กุลศรีโรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคมมือถือ089712030416 ตุลาคม 2553 เวลา12:57:40
24นายอร่าม ลอยคลังโรงเรียนบ้านหนองแวงโนนจิดโนนตุ่นมือถือ081380101516 ตุลาคม 2553 เวลา18:36:37
25สุนทร เจริญสุขโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์มือถือ089573371617 ตุลาคม 2553 เวลา10:41:43
26ดำทมิฬ แสนสงโรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองมือถือ081369433517 ตุลาคม 2553 เวลา18:35:15
27นายทวีป ชุมทอกโรงเรียนบ้านโนนบ่อมือถือ087770048018 ตุลาคม 2553 เวลา09:00:24
28สมาน แต้มพิมายโรงเรียนบ้านม่วงมือถือ08.-149697718 ตุลาคม 2553 เวลา09:09:18
29ว่าที่ ร.ต.เอกราช อุปศรีโรงเรียนบ้านโนนกู่มือถือ084-956213318 ตุลาคม 2553 เวลา10:35:46
30คำพันธ์ สีลาโคตรโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์มือถือ085759757718 ตุลาคม 2553 เวลา10:54:42
31เกษณี บำรุงบ้านทุ่มโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์มือถือ081574176918 ตุลาคม 2553 เวลา11:00:45
32ฐปนรรฆ์ มังคะตาโรงเรียนบ้านโนนม่วงมือถือ089714281418 ตุลาคม 2553 เวลา12:29:34
33ภิญโญ พงศ์พิมลโรงเรียนบ้านโนนม่วงมือถือ086860266918 ตุลาคม 2553 เวลา12:36:35
34สำเนียง มิ่งขวัญโรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษามือถือ089712375718 ตุลาคม 2553 เวลา13:50:17
35สำรวย ทิมาชัยโรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็กมือถือ086-858302018 ตุลาคม 2553 เวลา14:45:06
36วิรุณพงศ์ สมชมโรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็กมือถือ081-471158018 ตุลาคม 2553 เวลา14:58:49
37นายชิตเมธา ทาสมบูรณ์โรงเรียนบ้านแดงใหญ่มือถือ089422339218 ตุลาคม 2553 เวลา21:58:21
38นายสวัสดิ์ สีบุพิมพ์โรงเรียนบ้านดอนยางมือถือ081954404019 ตุลาคม 2553 เวลา07:22:52
39นายกมล อรรคฮาตโรงเรียนบ้านดอนยางมือถือ086636684519 ตุลาคม 2553 เวลา07:27:11
40นายเพชรสมทรง บำรุงบ้านทุ่มโรงเรียนบ้านหนองคลองมือถือ081729626219 ตุลาคม 2553 เวลา09:06:05
41ว่าที่ร.ต.ประสพชัย มงคลศิลป์โรงเรียนบ้านหนองคลองมือถือ08 3668662619 ตุลาคม 2553 เวลา09:39:50
42อุดม จันทร์โสดาโรงเรียนชุมชนบ้านฝางมือถือ081954441119 ตุลาคม 2553 เวลา11:11:36
43ปรีชา ศรีลับขวาโรงเรียนชุมชนบ้านฝางมือถือ081574132219 ตุลาคม 2553 เวลา11:37:58
44ธนะ ปรีชาโรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัยมือถือ081-872556319 ตุลาคม 2553 เวลา11:47:14
45สยาม บุตรศรีโรงเรียนบ้านแดงใหญ่มือถือ081974452519 ตุลาคม 2553 เวลา12:59:53
46เพ็ชรัตน์ อ่างยานโรงเรียนบ้านดอนช้างมือถือ089422376520 ตุลาคม 2553 เวลา14:26:11
47ประดับศรี หุ่นทองโรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัยมือถือ089617555720 ตุลาคม 2553 เวลา15:08:46
48พงษ์พิทักษ์ ศิลปษาโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2มือถือ081799442221 ตุลาคม 2553 เวลา11:15:54
49วรการ จันทะสารโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2มือถือ081954159421 ตุลาคม 2553 เวลา11:18:39
50ทินกร ทองดีโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2มือถือ089-420080822 ตุลาคม 2553 เวลา10:35:20
51เพชรสมทรง บำรุงบ้านทุ่มโรงเรียนบ้านหนองคลองมือถือ081-729626222 ตุลาคม 2553 เวลา10:54:39
52นายสันติ จ้ำแพงจันทร์โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทองมือถือ087-859658922 ตุลาคม 2553 เวลา16:49:16
53นายบัณฑูร ชุมแวงวาปีโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3มือถือ081380572322 ตุลาคม 2553 เวลา19:48:32
54ภิญโญ ลองศรีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 84มือถือ081965125324 ตุลาคม 2553 เวลา22:07:35
55นายอารมณ์ ศรีเชียงสาโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2มือถือ081601411927 ตุลาคม 2553 เวลา09:01:30
56ฉลวย หล่องบุศรีโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นมือถือ081601702901 พฤศจิกายน 2553 เวลา13:08:37
57ศิริลักษณ์ พิมพ์พงษ์โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นมือถือ081717434101 พฤศจิกายน 2553 เวลา13:13:14
58สันติ มุ่งหมายโรงเรียนบ้านสะอาดมือถือ081059454802 พฤศจิกายน 2553 เวลา12:00:03
59จินตนา ศรีสารคามโรงเรียนพงษ์ภิญโญ 2มือถือ086853839902 พฤศจิกายน 2553 เวลา13:29:59
60นายสุนทร เจริญสุขโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์มือถือ089-573371602 พฤศจิกายน 2553 เวลา14:56:19
61นายเรืองชัย สินธพโรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทองมือถือ084-515964902 พฤศจิกายน 2553 เวลา20:49:57
62สมศักดิ์ โสรถาวรโรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือมมือถือ087233407902 พฤศจิกายน 2553 เวลา21:08:29
63ประเสริฐ ลีบ่อน้อยโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อยมือถือ082315856503 พฤศจิกายน 2553 เวลา07:21:59
64ลิขิต เพชรผลโรงเรียนกัลยาณวัตรมือถือ081-873077803 พฤศจิกายน 2553 เวลา08:54:53
65ลัสดา กองคำโรงเรียนกัลยาณวัตรมือถือ081-739794403 พฤศจิกายน 2553 เวลา09:05:47
66นายวิสุทธิ์ กองจันทร์ดีโรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคารมือถือ089-418286803 พฤศจิกายน 2553 เวลา11:18:11
67สาคร อุ่นผางโรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือมมือถือ089-944485803 พฤศจิกายน 2553 เวลา12:45:21
68พิฑูรย์ พาเบ้าโรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาดมือถือ081-768661103 พฤศจิกายน 2553 เวลา13:50:03
69ประหยัด แสงกล้าโรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาดมือถือ081-769034703 พฤศจิกายน 2553 เวลา13:54:16
70นายสันติ มุ่งหมายโรงเรียนบ้านสะอาดมือถือ081-059454803 พฤศจิกายน 2553 เวลา14:03:31
71สวัสดิ์ สมวัชรจิตโรงเรียนบ้านหินลาดวังตอมือถือ081601600104 พฤศจิกายน 2553 เวลา10:39:27
72พีรเดช ทิ้งแสนโรงเรียนบ้านหินลาดวังตอมือถือ081965204204 พฤศจิกายน 2553 เวลา10:54:14
73คำพันธ์ สีลาโคตรโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์มือถือ085759757704 พฤศจิกายน 2553 เวลา15:30:36
74สุริยันต์ เหล่ามะลึกโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์มือถือ084677681104 พฤศจิกายน 2553 เวลา15:34:15
75ชาญชัย เดชพละโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อยมือถือ081056094604 พฤศจิกายน 2553 เวลา15:53:06
76คนางค์ สินแสงโรงเรียนบ้านสะอาดมือถือ081-592513304 พฤศจิกายน 2553 เวลา20:14:38
77จารุณี มุขพรหมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนมือถือ089861258805 พฤศจิกายน 2553 เวลา12:58:18
78สมบัติ เพียยุระโรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระมือถือ081661505608 พฤศจิกายน 2553 เวลา14:10:19
79นางสมประสงค์ มวลเมืองสองโรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระมือถือ081052582408 พฤศจิกายน 2553 เวลา14:13:30
80ไอรดีน แสนขวาโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยมือถือ089422218409 พฤศจิกายน 2553 เวลา09:36:27
81สาวิตรี ซาตาโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยมือถือ081871737909 พฤศจิกายน 2553 เวลา09:40:11
82สมศักดิ์ ด้วงอิ่มโรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์มือถือ084-790711709 พฤศจิกายน 2553 เวลา14:19:44
83มนพ สกลศิลป์ศิริโรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษามือถือ081574234411 พฤศจิกายน 2553 เวลา00:34:53
84นายพิฑูรย์ พาเบ้าโรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาดมือถือ081768661113 พฤศจิกายน 2553 เวลา08:30:27