Description: KRUT

 

 

 

 

 

                                    ประกาศโรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา
เรื่อง   การประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว งบขาดแคลนขั้นวิกฤต ปีงบประมาณ 2556

                                     ----------------------------------------

                   ด้วย โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
ดำเนินการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว งบขาดแคลนขั้นวิกฤต ปีงบประมาณ
2556  จำนวน 1 อัตรา ซึ่งได้ทำการสอบคัดเลือก
เมื่อวันที่ 
14  กรกฎาคม   พ.ศ. 2556  นั้น     จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว 
ดังต่อไปนี้

                                      ลำดับที่  1  นางสาวพิชชาภา     ทุยเวียง
                                      ลำดับที่ 
นางสาวชโลธร        วลีเกียรติกุล

 

                   ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้ลำดับที่  รายงานตัวและทำสัญญาจ้าง ในวันที่  16  กรกฎาคม  พ.ศ. 2556
เวลา  09.30 น.  ณ ห้องธุรการ   โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา 

                   ประกาศ  ณ วันที่  15   เดือน  กรกฎาคม   พ.ศ.  2556    

                                               

 

                                        (นายวีระกูล     มูลพงษ์)                                                                          
                                   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา