สวัสดีปีใหม่ 2557 ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุข สุขภาพแข็งแรง รำรวยเงินทอง ยินดีต้อนรับท่านสู่เว็บไซต ์โรงเรียนบ้านโคกล่าม ศูนย์สาวะถี สพป.ขอนแก่น เขต 1         "ปรัชญาโรงเรียน รู้วิชา รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม"          

นายปฐมินทร์ ดาวษาวะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายปฐมินทร์ ดาวษาวะ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกล่าม

โทรศัพท์ 081-2618844

วิทยฐานะ
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

นายจีรวัฒน์ จันทร์เรือง  ฝ่ายวิชาการ

โทรศัพท์ 081-392-1385


ตำแหน่ง ครู (ค.ศ.๓) วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นายบุญแทน   มูลมุย    ฝ่ายอำนวยการและการเงิน

โทรศัพท์ 086-2184891

ตำแหน่ง ครู (ค.ศ.๓)วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
 
นางประภาศรี  จันสา   ฝ่ายวิชาการ

โทรศัพท์ 083-1495520

ตำแหน่ง ครู (ค.ศ.๓)วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นายสุทธิดล  ใจตรง

โทรศัพท์
ตำแหน่ง ครู (ค.ศ.๓) วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายแผนและงบประมาณ(การเงิน พัสดุและงานอาคาร)
นางสมยงค์ ชินแสง   ฝ่ายกิจการนักเรียน

ตำแหน่ง ครู (ค.ศ.๒) วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
 

 


 

 

บุคลากรโรงเรียน

น้องธุรการ
นางสาวภัทรลดา ทัดทาน