เมื่อวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2553 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3
จัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน ณ สนามกีฬาโรงเรียนขอนแ่ก่นวิทยายน 3
เพื่อสร้างความสามัคคีให้นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน

 

 

 

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3
ถนนมิตรภาพ กม. 19 ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์ 043-210260