ประเมินผอ.เชี่ยวชาญ
เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ คณะกรรมการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะผู้บริหาร ได้มาประเมินท่านผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา ดร.มนพ สกลศิลป์ศิริ เพื่อเลื่อนเป็นผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ต่อไป ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือด้วยดีจาก คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ขอขอบพระคุณทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วย (คลิกชมภาพกิจกรรม)
พิธีมอบประกาศนียบัตร
เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ที่มีนักเรียนสำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน มัธยมศึกษาปีที่ ๖ และนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ คือ ชั้นมัธยมศึกาาปีที่ ๓ ในครั้งนี้คณะครูหลายท่านลงทุนหอบเสื้อครุย มาอวดกันเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนอีกด้วย (คลิกชมภาพกิจกรรม)
ปัจฉิมนิเทศ
เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา ได้จัดกิจกรรม "ปัจฉิมนิเทศ" ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ในจำนวนนี้มีหลายคนที่ได้ที่เรียนต่อเรียบร้อยแล้ว ขอแสดงความชื่นชม และเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่จบการศึกษา ออกไปสู้กับชีวิต ในสถานศึกษาอื่น หรือสู้กับการงานต่อไป (คลิกชมภาพกิจกรรม)
โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน
เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา ได้รับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน นำโคยท่านประธานคณะกรรมการประเมินต้นแบบโรงเรียนในฝัน ท่าน ดร.ชัดเจน ไทยแท้ ที่ใครๆต่างยอมรับในความสามารถ และชำนาญการในการประเมิน ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่าน เช่น ดร.ทวีศิลป์ สาระแสน รองผอ.สพม.๒๕ ผอ.วีระเดช ซาตา จากขามแก่นนคร ผอ.สุรินทร์ หล้าหา จากสพม.๒๕ ศน.จอมขวัญ ศศิวรรณพงศ์ และอีกหลายท่านที่ไม่อาจเอ่นนาม ด้วยความสำนึกในไมตรีจิตยิ่ง และลืมเสียมิได้คือผู้มีส่วนช่วยให้งานนี้ลุล่วงด้วยดีทุกท่าน (บรรยากาศการประกาศผล) หรือ (คลิกชมภาพกิจกรรม)
รอบสาม
โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา ได้รับการประเมินจาก สมศ. รอบที่สาม ระหว่าง วันที่ ๑๓-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ โดยผู้ประเมินได้แก่บริษัท มาตราฐานการศึกษา แม๊ก จำกัด โดยท่านสุเมธ สะสม นายชาลี ภักดี และนายประดิษฐ์ ปินตา เป็นการประเมินแบบกัลยาณมิตรที่สุด ข้อสรุปคือ โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา มีความเด่นด้านสุขภาพกายและจิตของผู้เรียน นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และการใฝ่รู้ใฝ่เรียน และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ด้านบริหารมีเด่นหลายด้าน แต่ทั้งหมดต้องรอแก้เรื่องเดียวคือผลสัมฤทธิ์ และ O-net ตังชี้วัดที่ ๕ เหมือนกันทั้งประเทศ (คลิกชมภาพกิจกรรม)
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสีอ โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑ เดินทางไกล ระยะทาง ๑๐ กิโลเมตร และชั้น ม.๒ เมื่อเดินทางไกลแล้ว มีกิจกรรมเข้าฐานผจญภัย ในค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษาอีกด้วย เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๕ ส่วนชั้น ม.๓ เดินทางไปเข้าค่ายที่ค่ายลูกเสือชั่วคราว ที่ บางแสน๒ รีสอร์ท บริเวณริมเขื่อนอุบลรัตน์อีกด้วย
(คลิกชมภาพกิจกรรม)
โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา โดยการนำของผู้อำนวยการ ดร.มนพ สกลศิลป์ศิริ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่ทุกคน ร่วมกันทำบุญปีใหม่ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๕
(คลิกชมภาพกิจกรรม)
กิจกรรมโรงเรียนลูกผู้ชาย โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนลูกผู้ชาย อันเป็นความร่วมมือ ระหว่างอำเภอเมืองขอนแก่น เทศบาลตำบลสำราญ เมื่อปลายเดือน สิงหาคม ๒๕๕๔ การร่วมกิจกรรมครั้งนี้ คงเป็นอีกหนทางของการสร้างพลเมืองไทยให้มีคุณภาพต่อไป
(คลิกชมภาพกิจกรรม)
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา จัดกิจกรรมวันวิทยศาสตร์ขึ้นเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ มีกิจกรรมการสักการ พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และกิจกรรมการชมงานวันวิทยาศาสตร์ ที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยนักเรียนทุกคน
(คลิกชมภาพกิจกรรม)

ประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา ได้จัดใก้มีการประชุมผู้ปกครอง (Classroom Meeting) ขึ้นเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ มีจุดประสงเพื่อการประสานงานกันระหว่าง โรงเรียนกับผู้ปกครองนักเรียน ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากผู้ปกครองส่วนใหญ่
(คลิกชมภาพกิจกรรม)

กิจกรรมวันสุนทรภู่ โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา จัดเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากนักเรียนทุกคนเป็นอย่างดี เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทย เป็นอย่างดี
(คลิกชมภาพกิจกรรม)
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากนักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ๔ ตลอดจนพี่ๆ ชั้นม.ปลาย ช่วยกันต้อนรับนักเรียนใหม่อย่าอบอุ่น
(คลิกชมภาพกิจกรรม)
พิธีมอบใบประกาศนียบัตร นักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) และนักเรียนที่จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ม.6)โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2554 โรงเรียนขอแสดงความยินดีและชื้นชมกับนักเรียนที่จบการศึกษา
(คลิกชมภาพกิจกรรม)