หน้าหลัก| กฎบัตร | ภาระงาน | ปฏิทินงาน | ระเบียบ กฎหมาย | วารสาร | ภาพกิจกรรม| Web link

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/อำนาจหน้าที่/จริยธรรม

วิสัยทัศน
หน่วยตรวจสอบภายใน สพท.ขอนแก่น เขต 1 เป็นหน่วยงานที่ให้ความรู้ คำแนะนำ คำปรึกษา อย่างเป็นอิสระพร้อมทั้งกำกับ ติดตาม รายงานผลการปฏิบัติ เพื่อลดความเสี่ยงของหน่วยงาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

 

พันธกิจ
ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีความเข้มแข็ง

พัฒนาบุคลกรให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และมีความรู้ ความชำนาญในด้านวิชาชีพอย่างเพียงพอ
ให้ความมั่นใจกับฝ่ายบริหารในการเสนอความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและเที่ยงธรรม
ช่วยเหลือสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างมีประสิทธฺภาพ

อำนาจหน้าที่/จริยธรรม

 

 

อำนาจหน้าที่
ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลตัวเลขต่าง ๆ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ บริหารการเงินและสินทรัพย์
จัดทำแผนตรวจสอบประจำปีเสนอ ผอ.สพท.สพท.ขอนแก่น เขต 1 เพื่ออนุมัติแผนการตรวจสอบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุง ฯ
ศึกษาวิเคราะห์ระเบียบกฎหมายการเงิน การคลัง เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติและจัดทำคู่มือเผยแพร่
รายงานผลการตรวจสอบ ติดตามผลการตรวจสอบ

ประสานผู้ตรวจสอบภายนอก(สตง. /ตสน.สพฐ.)

จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน สพท.ขอนแก่น เขต 1
1. ความมีจุดยืนที่มั่นคง (Integrity) :
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่ื้อสัตย์ ขยัน หมั่นเพียร มีความรับผิดชอบ ให้ความเคารพและสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และจรรยาบรรณของทางราชการ ช่วยให้เกิดความเชื่อถือและยอมรับจากบุคคลทั่วไป

2 มีความเที่ยงธรรม (Objectivity) :
ทำหน้าที่ประเมินอย่างเป็นธรรมในทุกๆ สถานการณ์และไม่ปล่อยให้ความรู้สึกส่วนตัว หรือความรู้สึกนึกคิดของบุคคลอื่น เข้ามามีอิทธิพลเหนือการประเมินนั้น และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสร้างความสัมพันธ์ใด ๆ ที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของทางราชการ รวมทั้งไม่กระทำการใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อความเที่ยงธรรม

3 การปกปิดความลับ (Confidentiality) : เคารพต่อค่าและสิทธิแห่งข้อมูลที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติงานและไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรงเสียก่อน ยกเว้นในกรณีที่มีพันธะในแง่ของงานอาชีพและเกี่ยวข้องกับกฎหมายเท่านั้น

4 ความสามารถในหน้าที่ (Competency) :
ู้นำความรู้ ทักษะและประสบการณ์ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้บริการตรวจสอบภายในอย่างเต็มที่ ได้แก่
- ความรู้ด้านการตรวจสอบภายใน
- ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการ
- ความรู้ด้้านการควบคุมภายใน

กลับด้านบน

 

หน้าหลัก| กฎบัตร | ภาระงาน | ปฏิทินงาน | ระเบียบ กฎหมาย | วารสาร | ภาพกิจกรรม| Web link